19 Ιανουαρίου 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 3/21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ψ43ΝΟΕΔ5-ΖΡΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΗΤΙΚΟΥ 6Ζ5ΚΟΕΔ5-ΘΜΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ Ψ1ΖΞΟΕΔ5-ΒΒ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 686ΞΟΕΔ5-ΠΧΞ
14 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠΟ 15/12 ΕΩΣ 24/12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 3 2021 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 3 ΔΕ ΥΕ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ […]
24 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ   ΑΠΟ 25/11 ΕΩΣ 06/12  ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ (2) ΨΦΤΣΟΕΔ5-Θ94 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
7 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ