ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1038/06-09-2018